Kế hoạch tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng; lãng phí và tiêu cực năm 2019